We use cookies to further personalise and enhance the user experience, conduct analytical research (for example, counting visits and traffic sources), place advertisements and contact third parties. Users can manage their cookie settings by clicking the "Choose your preferences" link.

Cookie policy
Published 2024-03-22

Schibsted och Stiftelsen Tinius tecknar slutligt avtal om försäljningen av nyhetsverksamheter

Schibsted ASA tillkännagav idag att de har tecknat ett slutligt avtal om försäljning av sina nyhetsverksamheter till Stiftelsen Tinius genom Blommenholm Industrier AS. Avtalet är en viktig milstolpe i ombildningen av dagens Schibsted till två mer fokuserade bolag: ett mediebolag helt ägt av Stiftelsen Tinius och ett börsnoterat marknadsplatsbolag.

Den förväntade transaktionen offentliggjordes den 11 december 2023. Som ett nästa steg efter dagens signering kommer avtalet att läggas fram för aktieägarnas godkännande vid Schibsteds ordinarie bolagsstämma, planerad till den 26 april 2024. Med förbehåll för detta godkännande, uppdelningen av de relaterade verksamheterna samt vissa andra villkor förväntas transaktionen att bli klar under andra kvartalet 2024.

– Vi är mycket glada att vi nu tecknat detta avtal med Stiftelsen Tinius, det banar väg för en ny, spännande fas i Schibsteds historia. Vår nyhetsverksamhet kommer att ha ännu bättre förutsättningar att stärka Schibsteds position som en ledande mediedestination i Norden, och att leverera på sin viktiga samhällsroll. Samtidigt gör vi det möjligt för våra marknadsplatser att skärpa sitt fokus och nå sin fulla potential. Sammantaget är det här en transaktion som vi anser skapar betydande värde för våra aktieägare och många andra intressenter, säger Rune Bjerke, Schibsteds vice styrelseordförande.

Villkoren i avtalet är i stort sett oförändrade från avsiktsförklaringen som togs fram i december och stipulerar ett totalt transaktionsvärde på 6,3 miljarder NOK1. Det totala transaktionsvärdet inkluderar att den tidigare kommunicerade tilläggsköpeskillingen ersatts med ett fast förskottsbelopp2, varför det totala transaktionsvärdet har ökat från de 6,2 miljarder NOK som kommunicerades den 11 december 2023. 

Läs det första börsmeddelandet med mer information här: https://newsweb.oslobors.no/message/606128

Schibsteds styrelseordförande, Karl-Christian Agerup, har inte deltagit i Schibsteds styrelsediskussioner eller beslut relaterade till avtalet på grund av sin roll som styrelsesuppleant i stiftelsen. 

Schibsted har inhämtat så kallade “fairness opinions” från Bank of America Europe DAC i Stockholm (“BofA Securities”), och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”). Dessa drar slutsatsen att företagsvärdet vid tiden för dessa utlåtanden var skäligt för Schibsted ur ett finansiellt perspektiv, givet de antaganden som gjorts, metoder som följts och frågor som beaktats, med vissa begränsningar och förbehåll. Utlåtandena gjordes för Schibsteds styrelses skull och utgör inte en åsikt eller rekommendation för hur någon aktieägare borde rösta eller agera i förhållande till försäljningen eller andra relaterade frågor. 

Nästa steg för Schibsted Media

Schibsted Media består av:

  • De ledande nyhetsverksamheterna VG, Aftenposten, Aftonbladet, Svenska Dagbladet och regionala nyhetsdestinationer i Norge
  • Nya koncept och digitala nischprodukter som Podme, E24, Shifter, och Fri Flyt
  • Ägarandelar i företag som Polaris, NTB, TT Nyhetsbyrån, Retriever (indirekt genom NTB och TT), och Lokalavisene
  • Närstående företag som Schibsted Marketing Services och Schibsted Trykk

Sedan det första tillkännagivandet har Schibsted påbörjat processen att separera ut dessa tillgångar i ett fristående bolag. Schibsted Medias framtida koncernledning tillkännagavs i februari och processen med att förflytta medarbetare och rekrytera till nyckelpositioner börjar efter dagens undertecknande.

Stiftelsen Tinius har också inlett arbetet med att inrätta en separat styrelse för Schibsted Media.

– Dagens avtal lägger grunden för nästa fas för Schibsted Media. Våra varumärken kommer att behöva fokus och resurser för att justeras och utvecklas i ett skiftande medielandskap. Vi kommer att sträva efter att hålla fast vid de värderingar och den långsiktiga approach som har gett framgång hittills, säger Ole Jacob Sunde, stiftelsens ordförande.

Nästa steg för Schibsted Marketplaces

Schibsteds återstående verksamheter kommer att fortsätta som ett börsnoterat bolag (preliminärt kallat “Schibsted Marketplaces”) på Oslo Börs, för närvarande bestående av affärsområdena Nordic Marketplaces och Growth & Investments. Nytt namn och varumärke är under utveckling och kommer att introduceras före årets slut.

Nordic Marketplaces omfattar ledande marknadsplatser som FINN, Blocket, Tori, DBA, Oikotie och Bilbasen, samt Delivery-verksamheten i Norge. Growth & Investments omfattar bolag som Lendo, Prisjakt, MittAnbud och en portfölj av investeringar i unga bolag.

Schibsted Marketplaces har börjat se över och utveckla sin framtida strategi och organisationsupplägg, som förväntas presenteras på en kapitalmarknadsdag under fjärde kvartalet 2024.

Vidare har rekryteringen av en ny vd för Schibsted Marketplaces initierats av styrelsen, eftersom nuvarande vd Kristin Skogen Lund i februari meddelade att hon avser att lämna sin position när en efterträdare har identifierats.

– Jag har en enorm tilltro till potentialen hos våra marknadsplatser och media, både ur ett affärsperspektiv och med tanke på det värde de skapar i samhället. Dagens signering är ett bevis på den styrkan och jag är stolt över det steg vi nu tar mot att bli två nordiska kraftpaket som fortsätter att dagligen påverka miljontals människor i deras liv, säger Kristin Skogen Lund.

1Företagsvärdet för Schibsteds affärsområde News Media är baserat på IFRS redovisningsstandarder och inkluderar uppskattade leasingskulder på cirka 1,2 miljarder NOK allokerade till Schibsted Media per den 31 december 2023 (jämfört med 1,1 miljarder NOK per 30 september 2023 som tillämpades i företagsvärdet som meddelades 11 december 2023), av koncernens totala leasingskulder på 2,2 miljarder NOK per den 31 december 2023, vilka återfinns i Schibsteds delårsrapport för Q4 2023.
2Det fasta förskottsbeloppet motsvarar 0,1 miljarder NOK.